Wat wij geloven

Wat wij geloven

De Geloofsbelijdenis van Christelijk Centrum Zecharja is als volgt:

Wij geloven

  • in één God, Die eeuwig leeft in drie personen; de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Mattheüs 28:19
  • dat de Bijbel Gods woord voor de wereld is. De autoriteit ervan is onbetwist. 2 Timotheüs 3:16-17
  • in de goddelijkheid van Jezus Christus van Nazareth, Die in het vlees gekomen is. Hij is Gods Zoon
  • in Zijn maagdelijke geboorte, Zijn leven zonder zonden, Zijn wonderen, Zijn dood voor ons aan het kruis, Zijn lichamelijke opstanding, Zijn Hemelvaart naar de Vader en Zijn persoonlijke, fysieke wederkomst om deze aarde te regeren met kracht en liefde. Johannes 1:14-18
  • dat de mensheid door de zonden verloren is en dat mensen zich moeten bekeren van hun zonden en hun vertrouwen persoonlijk in de Verlosser, Jezus Christus, moeten stellen. Allen hebben het nodig om opnieuw geboren te worden door de kracht van de Heilige Geest en deel uit te gaan maken van Gods familie. Efeze 2:1-10; Joh. 3:5-7
  • dat de Heilige Geest in ons als gelovigen woont en dat Hij liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, nederigheid en zelfbeheersing in ons leven brengt. Hij werkt in en door ons met Zijn geestesgaven. Galaten 5:22-23; 1 Corinthiërs 12:7-11
  • in de opstanding van ieder persoon; het eeuwig leven voor de gelovigen en een eeuwig oordeel voor de verlorenen. Mattheüs 25:31-46
  • dat alle gelovigen één zijn in onze Heer Jezus Christus en we strekken ons uit naar onderlinge gemeenschap.

Wij willen meer op Hem gaan lijken op elke mogelijke manier. Hij is het hoofd van Zijn lichaam, de Kerk. Wij zijn ertoe geroepen Hem lief te hebben en elkaar en we kunnen dat alleen maar als Zijn leven door ons stroomt. 1 Corinthiërs 12:12-13; Mattheüs 22:37-40